BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

Số:    /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Tràng Lương, ngày 29 tháng 9 năm 2019

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG THÁNG 9- 2019

       

  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

         Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

         Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9- 2019.

         Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 - 2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 9, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động

 

       

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kết quả

09/2019

Học tập về luật giao thông hưởng ứng tháng an toàn giao thông

356

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS,Công an giao thông Thị xã Đông Triều

Tốt

Tổ chức chương trình khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

600

Học sinh

Trường Mầm non, Tiểu học và THCS

Tốt

Tổ chức tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh,phòng chông dịch bệnh.

120

Người dân trong độ tuổi sinh đẻ

TT y tế Thị xã, Trạm Y Tế

Tốt

             

 

     4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

      5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

                                  

 

 

Trần Văn Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

Số:    /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

    Tràng Lương, ngày 29 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10- 2019

 

     Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

    Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

    Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 10 - 2019

    Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10-2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 10, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động cụ thể là:

 

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kinh phí

 

10/2019

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi

80

Người cao tuổi xã

Hội người cao tuổi xã

 

 

Thi đua kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục .

600

Học sinh

-Các trường trên địa bàn

 

 

Vệ sinh môi trường

152

Học sinh

Trường THCS

 

 

 

Hội nghị cán bộ viên chức lao động.

68

 

CBGV,NV

Các trường trên địa bàn

 
                   

        4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, Đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

     5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Văn Hoạt

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: