BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

       Số:    /KH-TTHTCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Tràng Lương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG THÁNG 3- 2019

       

         Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

         Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

         Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 3 - 2019.

         Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 - 2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 3, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kết quả

03/2019

Hoạt động chào mừng ngày 8 - 3

300

Phụ nữ

Hội phụ nữ xã, GV 3 trường

Tốt

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân ngày TL ĐTN 26/3

152

Học sinh

Trường THCS

BCH đoàn xã

Tốt

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây lâm nghiệp, cây dược liệu

100

Hộ trồng cây lâm nghiệp

Hội nông dân

Tốt

             

 

       

     4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

      5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

                                  

 

 

Trần Văn Hoạt

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

Số:    /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

    Tràng Lương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4- 2019

     Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

    Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

    Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4 - 2019

    Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4-2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 4, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động cụ thể là:

 

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kinh phí

04/2019

Kỷ niệm ngày Miền Nam giải phóng 30/4

356

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa,ngô,lạc,đỗ

80

Nông dân

Hội nông dân

 

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản

50

Nông dân

Hội nông dân

 
             

        4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, Đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

     5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Văn Hoạt

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: