Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
10_VBHN_BGDDT XAC THUC VAN BAN HOP NHAT 25/07/14
02/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 09/03/13
89/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 09/03/13
5295/BGDT-GDTX V v to chuc tuan le hoc tap suot doi 16/08/12
40 /2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09 2008 QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/11
913 /BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 25/02/11
79/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 30/12/08
96/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 27/10/08
09/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 24/03/08
268/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 24/12/07
Hiển thị 10 mục.
trong 1