ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG THÁNG 12/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

Số:    /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Tràng Lương, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11- 2019

       

  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

         Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

         Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11- 2019.

         Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 - 2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 11, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kết quả

 

11/2019

Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

600

Học sinh

Phối kết hợp 3 trường

Tốt

 

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây vải

32

Người trồng vải

Hội nông dân xã

Tốt

 

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

19

Cán bộ xã, thôn

Xã đội

Tốt

 

 

Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

600

Học sinh

 

Phối kết hợp 3 trường

Tốt

                   

 

 

     4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

      5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

                                  

 

 

Trần Văn Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TRÀNG LƯƠNG

–––––––––––––––

Số:    /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

    Tràng Lương, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12- 2019

 

     Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

    Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

    Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 12 - 2019

    Trung tâm HTCĐ xã Tràng Lương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12-2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên,học sinh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức : Trong tháng 12, tại hội trường UBND xã, các thôn đội và nhà trường trong xã Tràng Lương.

Các hoạt động cụ thể là:

 

Tháng

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Đối tượng học

Đơn vị phối hợp/Người dạy

Kinh phí

 

12/2019

Truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình

90

Cán bộ xã, thôn, nhân dân trong xã.

TT y tế Thị xã Đông Triều

 

 

Truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

356

Học sinh

Trường Tiểu học và THCS

 

 

Hoạt động kỷ niệm ngày 22/12

356

Cán bộ xã, thôn, CCB, Xã đội, học sinh

Các trường trên địa bàn

 

 

             
                   

        4. Tổ chức thực hiện

 - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã.

 - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, Đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

     5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Văn Hoạt

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu